Regulamin serwisu Eko miszmasz

§ 1 Definicje

1. Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884

2. Serwis Eko miszmasz lub Serwis– prowadzony przez Ceneo Sp. z o.o. w języku polskim, serwis poradnikowy i opiniotwórczy, w ramach którego publikowane są materiały i artykuły wraz ze zdjęciami oraz inne informacje o produktach odzieżowych, utrzymywany przez Ceneo Sp. z o.o. w domenie Eko-miszmasz.pl

3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu.

4. Opinia lub Wypowiedź – każda informacja, komentarz umieszczony przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Serwisu, np. w formie wyrażenia opinii, komentarza lub oceny i rekomendacji na dany temat.

5. Materiały – poradniki, stylizacje, trendy, rękodzieło, newsy oraz inne treści publikowane w Serwisie Eko miszmasz przez Ceneo Sp. z o.o. w specjalnie wydzielonych do tego zakładkach tematycznych: Moda, Trendy, Inspiracje, Okazje, Porady ekspertów, Konkursy.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Eko miszmasz jest internetowym serwisem dającym Użytkownikom możliwość czytania, zaznajamiania się i komentowania artykułów o tematyce modowej.

2. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki i inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Eko miszmasz stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Eko miszmasz Materiałów lub informacji wymaga każdorazowo zgody Ceneo Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Ceneo Sp. z o.o. oraz Użytkowników Serwisu lub innych podmiotów .

4. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Eko miszmasz, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Eko miszmasz, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystać z Serwisu można jedynie za pomocą przeglądarek internetowych, takich jak na przykład Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i innych.

2. Serwis nie jest sklepem internetowym i nie wymaga rejestracji Użytkowników.

§ 4 Opinie, Wypowiedzi i Materiały Użytkowników

1. Funkcjonalność Serwisu daje Użytkownikom możliwość Wypowiedzi /wyrażenia Opinii. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie:

a. musi być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny;
b. musi zawierać polskie znaki;
c. nie może być w całości napisana wersalikami (Caps Lock);
d. nie może zawierać więcej niż 3 błędy ortograficzne;
e. nie może zawierać więcej niż 3 błędy składniowe.
f. musi być merytorycznie poprawna, tzn. zawierać uzasadnienie i nie ograniczać się wyłącznie do stwierdzenia, że produkt jest dobry i godny polecenia;
g. nie może być skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników Serwisu;
h. nie może zawierać treści o charakterze SPAMU (oraz tekstów typu: dobra, dobra, dobra lub/i xxx, xxx, xxx itp.);
i. nie może zawierać danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych;
j. nie może zawierać treści pornograficznych ani innych treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem, obrażających uczucia religijne lub dobre obyczaje;
k. nie może zawierać treści reklamowych lub innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów;
l. nie może naruszać praw autorskich oraz innych prawa zastrzeżonych dla ich właścicieli; Powyższe warunki obowiązują również dla Materiałów Użytkowników.

2. Jeśli Opinie, Wypowiedzi oraz Materiały Użytkowników nie będą spełniały wyżej wymienionych warunków lub/i w innych przypadkach będą naruszały obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich – będą usuwane z Serwisu.

3. Wszystkie Opinie, Wypowiedzi i Materiały Użytkowników są poddawane wnikliwej weryfikacji przez pracowników Serwisu, którzy oceniają je na podstawie kryteriów wymienionych w punkcie 2, paragrafu 4.

§ 5 Sankcje

1. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania Opinii Użytkowników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu, a w szczególności, gdy Opinia:

a. jest nie na temat;
b. zawiera treści o charakterze spamu (oraz teksty typu: dobra, dobra, dobra lub/i xxx, xxx, xxx itp.);
c. zawiera dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe;
d. zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste, sprzeczne z prawem, obrażające uczucia religijne;
e. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów;
f. zawiera treści pornograficzne;

§ 6. Użytkownik

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie, Wypowiedzi oraz inne informacje umieszczone przez niego w Serwisie.

3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Ceneo Sp. z o.o. wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii i Wypowiedzi.

4. Użytkownik zobowiązuje się do:

a. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
b. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu;
c. powstrzymania się od działań mogących zaszkodzić Serwisowi Eko miszmasz, jak również innym Użytkownikom;
d. powstrzymania się od wszelkich działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników.

§ 7. Dane osobowe:

1. Podanie danych osobowych w postaci wyłącznie imienia oraz adresu e-mail Użytkownika jest dobrowolne a podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Serwis usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie mu przez Serwis, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej), informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz informacji marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem usług przez Serwis oraz Ceneo Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

3. Ceneo Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych oraz informacji marketingowych i promocyjnych.

5. Ceneo Sp. z o.o. stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Więcej informacji o polityce plików „cookies” można znaleźć tutaj: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies/

§8. Niedozwolone działania:

Zabrania się:

a. umieszczania i rozpowszechniania wszelkiego oprogramowania mogącego zaszkodzić Serwisowi, danym systemowym oraz sieciom teleinformatycznym.
b. Umieszczania i rozpowszechniania oprogramowania objętego prawami innych osób.
c. Publikowania kodów, haseł i innych wszelkich danych, dających nieupoważniony dostęp do danych systemowych, komputerowych i innych.

§ 9. Komentarze

Zabronione jest wykorzystywanie systemu Komentarzy do publikowania oraz rozsyłania różnego rodzaju reklam oraz wszelkich treści uznawanych za SPAM.

§ 10. Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Serwisu komunikatu dotyczącego przedmiotowych zmian.